Política de privacitat

 

Tabicor, SA respecta el seu dret de privacitat. Aquesta política resumeix quina informació personal podem recollir, de quina manera podem utilitzar aquesta informació i altres temes importants relacionats amb la seva privacitat i protecció de dades.

És política de Tabicor, SA complir amb totes les lleis de privacitat i de protecció de dades vigents. Aquest compromís reflecteix el valor que li donem al fet d'obtenir i conservar la confiança dels nostres clients, socis comercials i altres persones que comparteixen la seva informació personal amb nosaltres.

MÈTODE D'OBTENCIÓ DE DADES

En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, LOPD), s'informa a l'usuari que les dades personals que poguessin arribar a ser sol·licitats en formularis facilitats per Tabicor , SA o enviats per l'usuari a les adreces de correu electrònic d'aquesta empresa, s'inclouran, previ consentiment de l'usuari, en els fitxers de dades personals titularitat i responsabilitat de Tabicor, SA

Totes les dades recollides seran tractades amb la confidencialitat deguda i seguint la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, a l'empara de la LOPD, del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, RLOPD), de l' Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, Relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, més conegut com a Reglament General de Protecció de Dades (d'ara endavant, GDPR), i la resta de normativa vigent en cada moment en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Aquest lloc web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a l'Estat espanyol, a la qual queden subjectes les persones, tant nacionals com estrangeres, que utilitzin aquesta pàgina web.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Denominació Social: Tabicor, SA CIF A58519273

Seu Social: Eduard Marquina, 4 Local 08225 Terrassa

Web: www.tabicor.com Correu electrònic: tabicor@tabicor.com

Registre Mercantil. Barcelona Tom 9782 Llibre 8926 Secció 2ª Foli: 190 Full 117.995

 

FINALITAT DE LES DADES 

Tabicor, SA obté dades personals de l'usuari mitjançant l'emplenament, pel mateix, dels diferents formularis oferts per l'esmentada empresa, amb les següents finalitats:

 • Tramitació i gestió de sol·licituds.
 • Participació en processos de selecció en relació als quals l'usuari enviï el seu currículum vitae.
 • Prestació del servei contractat i manteniment, desenvolupament, gestió i control de la relació contractual concertada a través de la sol·licitud.

L'Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

En el cas que les dades aportades permetessin identificar un tercer, l'Usuari garanteix expressament que ha informat a aquest tercer sobre les finalitats de la posada de les seves dades a disposició de Tabicor, SA i que ha obtingut el seu consentiment per a això.

Respecte de les dades personals sol·licitades a través dels formularis habilitats, serà necessari que l'Usuari aporti, almenys, aquells marcats amb un asterisc, ja que, si no es subministraran aquelles dades considerades necessàries, Tabicor, SA no podrà acceptar i gestionar el seu sol·licitud.

Quan la persona interessada envieu les vostres dades personals a Tabicor, SA se li requerirà la seva autorització prèvia i expressa per a la utilització d'aquestes dades per a cada finalitat concreta, incloses les que es realitzin per correu electrònic. Així mateix, aquesta empresa ha de proporcionar als usuaris mecanismes perquè, de manera senzilla i gratuïta, puguin desistir del consentiment atorgat per a aquesta finalitat d'enviament de comunicacions electròniques, complint íntegrament amb la normativa europea i nacional sobre la matèria esmentada.

Tabicor, SA es reserva el dret de decidir la incorporació, o no, de les dades personals dels usuaris als seus respectius fitxers, per a la inclusió de sol·licitar en tot cas el previ consentiment als titulars d'aquestes dades.

Les dades que, si s'escau es puguin sol·licitar als interessats seran les adequades, concrets i necessaris per a la finalitat per la que es recullen, i no seran utilitzades amb finalitat diferent d'aquella per a la qual hagin estat recollides sense la prèvia i expressa autorització de l' usuari. L'usuari en cap cas està obligat a facilitar aquestes dades de caràcter personal a Tabicor, SA No obstant això, ha d'advertir que de no fer suposarà la incapacitat de proveir de la manera habitual els serveis que l'usuari hagi sol·licitat a l'empresa

 

DRETS DELS TITULARS DE LES DADES

L'usuari té dret a:

 • Accedir a les seves dades personals, recollides en els fitxers que siguin titularitat de Tabicor, SA, a la qual li hagi facilitat prèviament aquestes dades.
 • Sol·licitar la seva rectificació, en el cas que els mateixos siguin inexactes o incompletes.
 • Oposar-se al seu tractament, en els termes que estableix l'GDPR i la resta de normativa vigent en matèria de Protecció de Dades Personals.
 • Dret a l'oblit, que suposa el dret de l'usuari a obtenir sense dilació indeguda la supressió, per part de Tabicor, SA de les dades personals que hagi comunicat a aquesta.
 • Dret a la Portabilitat de les seves dades, que suposa la facultat de l'interessat a obtenir una còpia de les seves dades personals en un format electrònic estructurat i d'ús habitual, i transferir les seves dades d'un sistema de tractament electrònic a un altre
 • Dret a la Limitació en el tractament, consistent en la potestat dels interessats de sol·licitar i obtenir, per part del responsable del tractament o fitxer, una limitació del tractament de les seves dades personals quan es compleixi alguna de les següents condicions:
  • L'interessat impugni l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l'exactitud dels mateixos.
  • El tractament sigui il·lícit i l'interessat s'oposi a la supressió de les dades personals, sol·licitant en el seu lloc la limitació del seu ús.
  • El responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l'interessat els necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • L'interessat s'hagi oposat al tractament, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l'interessat.

L'exercici dels indicats drets podrà dur-se a terme dirigint-se a Tabicor, SA a través de l'adreça de correu electrònic tabicor@tabicor.com

Igualment, podrà exercir aquests drets mitjançant escrit dirigit a Tabicor, SA i enviat a l'adreça C / Eduard Marquina, 4 Local 08225 Terrassa, acompanyant una fotocòpia del seu DNI, o document acreditatiu de l'entitat a la qual representi, i indicant un domicili a efectes de notificacions

És important que, per mantenir les dades personals actualitzades, s'informi per part de l'usuari de qualsevol modificació de les mateixes; en cas contrari, Tabicor, SA no respondrà de la veracitat d'aquestes dades.

Si l'usuari no sol·licita de manera expressa la supressió de les seves dades personals dels fitxers de Tabicor, SA, s'entendrà que aquest segueix interessat en que romanguin incorporats als mateixos, mentre siguin adequats per a la finalitat per a la qual es van obtenir, i mentre Tabicor, SA ho consideri oportú. En aquest sentit, a tall d'exemple, es considera que les dades obtingudes amb motiu d'un procés selecció deixen de ser adequats per a la finalitat per a la qual es van aportar un cop transcorregut un període de dos anys, moment en què es procedirà a la destrucció dels mateixos, sempre que el candidat no hagi sol·licitat de forma prèvia la supressió de les seves dades.

Si l'usuari considerés que el tractament de les seves dades no s'ajustés a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (Autoritat de Control): www.agpd.es

 

MESURES DE SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS

Tabicor, SA informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal, tal com exigeix ​​la normativa en matèria de protecció de dades anteriorment indicada (GDPR, LOPD, RLOPD), i comprometent-se a adoptar qualsevol altra mesura de seguretat que en el futur pogués establir-se per l'estat de la tècnica o per imperatiu legal, informant per això als usuaris d'aquesta pàgina web.

 

ENVIAMENT DE COMUNICACIONS PER CORREU ELECTRÒNIC

Resulta d'aplicació l'article 21 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic (Llei 34/2002, de 11 de juliol), que prohibeix l'enviament de comunicacions comercials per mitjà de correu electrònic que no hagin estat autoritzades de forma expressa pels seus destinataris, excepte en els casos en què hi hagi una relació contractual prèvia, i Tabicor, SA hagués obtingut de forma lícita les dades de contacte del destinatari, emprant per a l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de la seva pròpia empresa , que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client. Tot això es farà respectant el que disposa aquesta Política de Privacitat. No obstant, en el cas que el client no desitgi rebre aquestes comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic, podrà comunicar dirigint-se a Tabicor, SA través de l'adreça de correu electrònic tabicor@tabicor.com

Igualment, podrà exercir aquests drets mitjançant escrit dirigit a Tabicor, SA i enviat a l'adreça C / Eduard Marquina, 4 Local 08225 Terrassa, acompanyant una fotocòpia del seu DNI, o document acreditatiu de l'entitat a la qual representi, i indicant un domicili a efectes de notificacions

 

MODIFICACIONS DE LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

Tabicor, SA es reserva el dret de modificar en el futur la present Política de Privacitat recollida en aquesta pàgina web, d'acord amb el seu propi criteri o per raó de canvis d'índole legislativa, jurisprudencial, o de la pràctica empresarial, respectant, en tot moment, la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades Personals. Si Tabicor, SA introduís alguna modificació, ha d'informar a l'usuari que el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l'usuari podrà tenir coneixement de la nova política, respecte de la qual es demanarà la seva conformitat, i sense perjudici de la seva possibilitat de fer ús del seu dret de supressió (dret a l'oblit). En qualsevol cas, la relació amb l'usuari es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s'accedeix al lloc web i, per tant, resulta imprescindible la seva lectura per l'usuari de forma prèvia al fet que el mateix faciliti les seves dades.

La utilització de la Web atribueix a qui faci ús d'ella la condició d'usuari que accepta les presents Condicions, de les que ha tingut oportunitat de prendre coneixement, abans de començar a utilitzar els serveis d'aquesta pàgina.

Obligació de fer ús correcte de la pàgina web i dels seus continguts

Tots els continguts que s'inclouen en aquest lloc web es faciliten a efectes exclusivament informatius, de manera que en cap cas poden servir de base per a recursos o reclamacions, ni constituir font de drets. Tabicor, SA es reserva el dret a modificar, sense previ avís, els continguts del lloc web no relacionats amb la Política de protecció de dades de l'usuari.

L'Usuari es compromet a la correcta utilització de la present pàgina web i utilitats que se li proporcionin acord amb la llei i la present Política de Privacitat

L'Usuari s'obliga a l'ús exclusiu de la web, i tots els seus continguts, per a fins lícits i no prohibits, que no infringeixin la legalitat vigent i / o puguin resultar lesius dels drets legítims de Tabicor, SA o de qualsevol tercer, i / o que puguin causar qualsevol dany o perjudici de manera directa o indirecta.

A aquest efecte, l'usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels continguts d'aquesta pàgina web amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present document legal, lesius dels drets i interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d'aquesta pàgina web.

En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que::

 • de qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació;
 • indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic;
 • indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
 • incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic ;
 • sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de manera que indueixi o pugui induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;
 • es trobi protegit per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar;
 • violi els secrets empresarials de tercers;
 • sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones;
 • de qualsevol manera menyscabi el crèdit de Tabicor, SA
 • infringeixi la normativa sobre secret de les comunicacions;
 • constitueixi, si s'escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que competència deslleial;
 • incorpori virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d'equips informàtics (hardware i software) de Tabicor, SA o de tercers, o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics;
 • provoqui per les seves característiques (com ara format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament del Servei;

L'usuari, es compromet a no:

 • reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts d'aquesta pàgina web, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
 • suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el "copyright" i altres dades identificatives de la reserva de drets de Tabicor, SA
 • intentar obtenir els continguts de la present web utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició o s'hagin indicat a aquest efecte en aquesta pàgina web o, en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet, sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del lloc web, dels Serveis i / o dels Continguts

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Tabicor, SA pogués patir, directament o indirectament, com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les presents condicions generals o de la llei, en relació amb la utilització de la present pàgina web.

 

Drets de propietat intel·lectual

Tots els continguts de Tabicor, SA són propietat intel·lectual de l'empresa i estan protegits en funció de la legislació sobre propietat intel·lectual nacional i internacional vigent.

Queda absolutament prohibit tot ús, explotació, reproducció, distribució, cessió, ús, transformació o modificació i / o comunicació pública del contingut de la present pàgina web, amb o sense fins públics o comercials, sense la prèvia autorització per escrit per part de Tabicor , SA

Les marques, logotips i qualsevol altre de propietat industrial que apareixen en aquest lloc són propietat d'Tabicor, SA Està prohibida la utilització d'aquestes marques sense la prèvia autorització escrita de Tabicor, SA o de les terceres parts propietàries, si s'escau, de les mateixes.

 

DURADA DEL SERVEI PRESTAT

Tabicor, SA no garanteix la disponibilitat i continuïtat permanent del funcionament d'aquest lloc web. Quan això sigui raonablement possible, Tabicor, SA advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament d'aquell; Tabicor, SA tampoc garanteix la utilitat del lloc web per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat.

L'accés al web de Tabicor, SA té una durada indefinida; no obstant això, Tabicor, SA es reserva el dret de suspendre, sense previ avís, l'accés als usuaris que, al seu parer, incompleixin les normes d'utilització de la seva pàgina web, reservant-igualment el dret a exercir les mesures legals oportunes. A més, Tabicor, SA es reserva el dret de restringir l'accés a algunes seccions d'aquesta pàgina web al públic en general, limitant-se únicament a grup d'usuaris concrets, a través del lliurament si és el cas d'un password d'accés, del qual seran responsables.

 

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

Tabicor, SA ha adoptat els nivells de seguretat requerits per a la protecció de les dades personals i ha implantat els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a través d'aquest lloc web.

Tabicor, SA realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts de la pàgina web, però no garanteix ni es responsabilitza de possibles errors en els continguts de la mateixa.

Tabicor, S.A. exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa eventualment derivats de:

 • La interrupció del funcionament o la manca de disponibilitat d'accés a la pàgina web.
 • Els mecanismes i mètodes addicionals que l'usuari empri, per pròpia iniciativa, per garantir la seva privacitat i seguretat en la utilització de la pàgina web, i / o l'accés no consentit de tercers no autoritzats
 • L'eventual transmissió d'elements que afectin negativament els sistemes informàtics
 • L'exactitud, exhaustivitat i actualització puntual dels continguts de la seva pàgina web. En conseqüència, Tabicor, SA no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu lloc web ni dels continguts, de manera que la utilització dels mateixos per part de l'usuari es durà a terme pel seu propi compte i risc, sense que , en cap moment, puguin exigir responsabilitats a Tabicor, SA en aquest sentit.

Tabicor, SA no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes alienes al control de Tabicor, SA i / o siguin deguts a una actuació dolosa o culposa de l'Usuari, o bé tinguin per origen causes de força major. En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa, Tabicor, SA no assumeix cap responsabilitat per aquests inconvenients, ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i / o per lucre cessant. Tabicor, SA tindrà dret a suspendre temporalment els serveis i continguts del lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos, sense que hi hagi dret a cap indemnització a l'usuari per aquests conceptes

Tabicor, SA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o rebuts, obtinguts o als que es hagi accedit a través de la present web, ni tampoc pels continguts prestats per terceres persones o entitats.

Tabicor, SA tractarà en la mesura del possible d'actualitzar i rectificar aquella informació allotjada al seu web que no compleixi amb les mínimes garanties de veracitat. No obstant això quedarà exonerada de responsabilitat per la seva no actualització o rectificació, així com pels continguts i informacions abocats a la mateixa